เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon
Image Icon
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Client 01

Client 01 Description

Banner Border